Uit elkaar

Echtscheiding / einde samenwoning

Echtscheiding

Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis met grote financiële en persoonlijke gevolgen. Wij kunnen voor u en uw partner samen optreden als scheidingsmediator, maar u kunt ons ook inschakelen als advocaat/advocaat scheiden in overleg. In het laatste geval behartigen wij alleen uw belangen. Dat kan door namens u met de advocaat van uw partner in overleg te treden en/of door namens u te procederen. In welke hoedanigheid wij ook voor u optreden, onze werkwijze is altijd gericht op het bereiken van een lange termijnoplossing, zo mogelijk zonder een kostbare en langdurige juridische procedure. Mocht een procedure onvermijdelijk zijn, dan zullen wij uw belangen tot het uiterste behartigen en u zo goed mogelijk van dienst zijn.

Partneralimentatie

Tijdens het huwelijk hebben partners over en weer en jegens elkaar een onderhoudsplicht. Deze verplichting eindigt niet na een echtscheiding.
Partneralimentatie is aan de orde als de inkomens na de scheiding van elkaar afwijken. De gedachte is dat beide partners na de scheiding zoveel mogelijk dezelfde levensstandaard moeten kunnen houden. De partner die het laagste inkomen heeft kan mogelijk een aanspraak maken op een aanvulling van zijn of haar inkomen door de andere partner. Er kunnen afspraken worden gemaakt over de hoogte en de duur van de partneralimentatie. Indien afspraken maken niet mogelijk blijkt kan een verzoek worden ingediend bij de rechtbank. Wij kunnen voor u een draagkrachtberekening maken volgens de geldende normen.
Dit geldt overigens niet alleen voor stellen die getrouwd waren, maar ook voor geregistreerde partners.

Boedelverdeling

Als partners uit elkaar gaan eindigt de huwelijksgoederengemeenschap en zal er een boedelverdeling van gezamenlijke goederen moeten plaatsvinden. Bent u in algehele gemeenschap van goederen gehuwd, dan zijn alle bezittingen en schulden in beginsel gezamenlijk. Ook voorhuwelijkse eigendommen en schulden vallen door het huwelijk automatisch in de gemeenschap van goederen. Belangrijkste uitzonderingen zijn erfenissen en schenkingen onder uitsluiting.
Bent u gehuwd onder Nederlands huwelijksvermogensrecht na 1 januari 2018? Dan bent u gehuwd in een beperkte gemeenschap van goederen. Kort gezegd vallen in de meeste gevallen de bezittingen die u voor het huwelijk al had niet in de gemeenschap. Erfenissen en schenkingen die gedurende het huwelijk plaatsvinden vallen ook buiten de gemeenschap, zonder dat daarvoor een uitsluiting hoeft te worden vastgelegd.

U kunt ervoor kiezen de boedel scheef te verdelen, maar dit kan wel fiscale gevolgen hebben omdat de fiscus een scheve boedelverdeling ziet als een schenking. Wij kunnen u helpen de een gebalanceerde verdeling op maat te maken.
Voor alles wat er te verdelen is wordt gekeken naar wat er aanwezig is op de dag dat het echtscheidingsverzoekschrift bij de rechtbank is ingediend. Alles wat u of uw ex-partner na die datum krijgt of leent, komt alleen aan degene toe of komt voor eigen rekening. Ook hierover kunt u samen andere afspraken maken.

Afwikkeling huwelijkse voorwaarden

Indien er voor het huwelijk huwelijksevoorwaarden zijn opgemaakt dan hangt het van de inhoud van de huwelijksevoorwaarden af op welke wijze partijen met elkaar dienen af te rekenen na de echtscheiding.
Er zijn verschillende vormen van huwelijkse voorwaarden maar de meeste bevatten een periodiek verrekenbeding, een finaal verrekenbeding of regelen een zogenoemde koude uitsluiting. Het komt vaak voor dat partners tijdens het huwelijk geen aandacht meer besteden aan de inhoud van de gemaakte voorwaarden. Zeker bij veranderde situaties kan men na echtscheiding voor onaangename verrassingen komen te staan.
Iedere akte huwelijkse voorwaarden is uniek en dient afzonderlijk beoordeeld te worden. De wet is er niet altijd duidelijk over, daarom is het van belang u goed te laten adviseren. Wij zijn bij uitstek geschikt om u bij te staan in de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden.

Ontbinding geregistreerd partnerschap

Wanneer men in goed onderling overleg afspraken kan maken over de beëindiging van het geregistreerd partnerschap en er geen minderjarige kinderen zijn, kan het geregistreerd partnerschap buiten de rechter om worden ontbonden. Die afspraken moeten wel door een advocaat of notaris worden opgesteld in een overeenkomst en door beide partners worden ondertekend. Ook kunt daarin afspraken maken over bijvoorbeeld pensioen, alimentatie en/of de verdeling van de gemeenschappelijke goederen. Wij kunnen deze afspraken uiteraard voor u opstellen.

Zijn er wel minderjarige kinderen of bent u het niet met elkaar eens, of wil slechts een van de partners het partnerschap beëindigen, dan kunnen wij namens u bij de rechtbank een verzoek tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap indienen. Bij het verzoekschrift moet u als u minderjarige kinderen hebt een ouderschapsplan meesturen. De procedure voor het beëindigen van een geregistreerd partnerschap via de rechter is gelijk aan de procedure bij een echtscheiding.

Beëindiging van een samenleving

Als u gaat samenwonen is het verstandig om afspraken vast te leggen in een samenlevingsovereenkomst. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de boedelverdeling, partneralimentatie en wijze van beëindiging van de samenleving. Soms is het lastig om de bedoeling van de samenwoners uit de samenlevingsovereenkomst op te maken. Het is dan niet zo dat de tekstuele uitleg van de overeenkomst bepalend is: alle bijzondere omstandigheden worden meegenomen om de bedoeling van de samenwoners bij het sluiten van de overeenkomst te bepalen.
Wanneer er geen sprake is van een samenlevingsovereenkomst, dan is er in beginsel geen gezamenlijk vermogen of schuld. Ieder behoudt zijn eigen goederen en/of schulden. Toch zijn er vaak goederen gezamenlijk gekocht die dan verdeeld dienen te worden. Is er een gezamenlijke woning gekocht, dan zal bekeken moeten worden of de woning wordt verkocht of dat deze zal worden overgenomen door één van beide partners. Wanneer sprake is van gezamenlijke schulden, dan zullen er afspraken gemaakt moeten worden over de aflossing ervan.

Hebt u met elkaar minderjarige kinderen waarover u samen het gezag hebt dan dient u bij het beëindigen van de samenleving met elkaar in een ouderschapsplan een regeling te treffen over de verdeling van de zorg- en de opvoedingstaken na het uit elkaar gaan.

Het blijft in alle situaties van belang dat u zich vakkundig laat informeren. Wij zijn u graag van dienst.