Privacyverklaring

Privacyverklaring

In het kader van mijn dienstverlening verzamel ik persoonsgegevens. Ik ga vertrouwelijk en zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Ik beveilig uw persoonsgegevens door adequate maatregelen en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden. De door u verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dit voor de dienstverlening of op grond van een wettelijke verplichting nodig is. Ik bewaar uw persoonsgegevens zolang dit nodig is voor het doel waarvoor deze persoonsgegevens zijn verstrekt en met inachtneming van de voor mijn beroepsgroep geldende bewaartermijnen.

U heeft het recht om een verzoek aan mij te doen tot inzage, rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens.

Ik maak geen gebruik van cookies op de website.

Er kunnen op mijn website verwijzingen naar andere websites worden geplaatst, al dan niet door middel van hyperlinks. Ik ben niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop deze andere websites uw persoonsgegevens verwerken.

Vragen over deze privacyverklaring kunt u te allen tijde per email aan mij stellen.

Ik kan desgewenst deze privacyverklaring aanvullen of wijzigen. Een en ander zal in dat geval op mijn website gepubliceerd worden.

Indien u daartoe aanleiding ziet, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.