Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden                                    

1. Advocatenkantoor Krim B.V. is een besloten vennootschap die voor eigen rekening en verantwoording werkt.

2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de voor Advocatenkantoor Krim B.V. werkzame personen.

3. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Advocatenkantoor Krim B.V..

4a. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.

4b. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 25.000,-.

5. De keuze van door Advocatenkantoor Krim B.V. in te schakelen derden zal zoveel mogelijk (behoudens ingeval van deurwaardersbijstand, tolkdiensten en vertaaldiensten), geschieden in overleg met de opdrachtgever met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Advocatenkantoor Krim B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

6. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

7. Door Advocatenkantoor Krim B.V. te verzenden declaraties dienen binnen 7 dagen te worden voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt in verzuim te zijn. Na het verstrijken van de genoemde termijn kan Advocatenkantoor Krim B.V. aan de opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening brengen van 2% per maand alsmede de buitengerechtelijke kosten. Advocatenkantoor Krim B.V. kan aanspraak maken op betaling van een voorschot binnen een kortere termijn dan voornoemde betalingstermijn van 7 dagen. Advocatenkantoor Krim B.V. is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever in verzuim is.

8. Indien in geval van een procedure griffierechten door of namens opdrachtnemer zijn verschuldigd, zal Advocatenkantoor Krim B.V. de van de gerechtelijke instantie ontvangen nota griffierecht direct doorsturen aan de opdrachtgever met het verzoek om binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn het opgelegde bedrag aan griffierecht te voldoen en daarvan een betalingsbewijs aan Advocatenkantoor Krim B.V. te sturen.

Indien geen (tijdige) betaling van de griffierechten door opdrachtgever heeft plaatsgevonden, zijn de procedurele en financiële consequenties voor rekening van opdrachtgever. Advocatenkantoor Krim B.V. is derhalve niet aansprakelijk voor alle schades die uit niet- of niet tijdige betaling van de griffierechten voortvloeien.

9. Indien de door Advocatenkantoor Krim B.V. namens opdrachtgever ingediende aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand is gehonoreerd, geldt voor de betaling van de door de Raad voor de Rechtsbijstand aan opdrachtgever opgelegde eigen bijdrage het bepaalde in het voorafgaande artikel van deze voorwaarden. Het is opdrachtgever voorts bekend dat door voornoemde Raad voor Rechtsbijstand achteraf een resultaatsbeoordeling plaatsvindt op grond waarvan alsnog door de Raad kan worden besloten om de aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand in te trekken in welk geval opdrachtgever aan Advocatenkantoor Krim B.V. het overeengekomen honorarium, vermeerderd met BTW en kosten zal zijn verschuldigd, met dien verstande dat de eventueel door opdrachtgever betaalde eigen bijdrage op grond van het eerder gehonoreerd verzoek voor gesubsidieerde rechtsbijstand in mindering zal strekken op het in rekening te brengen honorarium.

10. De opdrachtgever wordt nadrukkelijk gewezen op het risico van het voeren van een procedure. Ingeval van afwijzing van de vordering van opdrachtgever kan de gerechtelijke instantie, bij wie de zaak aanhangig is (geweest), opdrachtgever veroordelen in de proceskosten, die opdrachtgever zelf dient te voldoen, ook als opdrachtgever procedeert met gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging).

11. De overeenkomst tussen opdrachtgever en Advocatenkantoor Krim B.V. is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.